User Tools

Site Tools


infq

Informal Care (INFQ)

Informal Care is the name of an additional questionnaire for caregivers. The questionnaire was implemented in Lifelines at the initiative of the UMCG Department of Epidemiology.
The questionnaire covers a broad range of subjects:

 • General information on caregiving situation
 • Health situation person receiving informal care
 • Health situation person giving informal care
 • Time allocation person giving informal care
 • Assessment of objective burden - based on adapted version of the Dutch Objective Burden Inventory (DOBI) 1)
  • Informal care tasks
  • Support with informal care tasks
 • Experiences giving informal care, using the following models:
  • the Caregiver Reaction Assessment (CRA) to assess specific aspects of the caregiving situation 2) 3)
  • the Positive Aspects of Caregiving Scale (PAC) to assess positive aspects of caregiving 4)
  • the measurement of The Netherlands Institute of Social Research (SCP) 5)
 • Reason for providing informal care - list of 14 different motives 6)
 • informal care and work

The Informal Care questionnaire is available for use for all researchers and can be requested through the catalogue. Note that some additional questions on informal care were asked in other general and additional assessments.

Subcohort

Within Lifelines, the Informal Care questionnaire was sent out from May 2013 up to and including July 2014. Both paper and digital questionnaires were distributed. The questionnaire was sent within 3 weeks of completing follow-up questionnaire 1C.

There was only one selection criterion for the Informal Care questionnaire: participants who indicated that they are an informal care giver in 1C were the only participants included in this add-on.

During the add-on study period, over 2,000 participants were invited for the informal questionnaire. The response rate was 50% (N~1,000).

Publications using INFQ data

Variables

The Informal Questionnaire repeated several informal care items from Lifelines general assessments.
It also contained the Quality of Life (EQ5D) instrument.
In addition, the following variables were collected in the Informal Care Questionnaire on the subtopic General information on caregiving situation (Algemene vragen over uw mantelzorgsituatie):

Questions English Questions Dutch Code Variable Assessment Age
I do not give informal care at the moment Ik geef momenteel geen mantelzorg care_presence_adu_q_1_b INFCARE9 INFQ 18+
The person who receives most of my informal care, in terms of time, is my … De persoon aan wie ik qua tijd de meeste mantelzorg geef is mijn… recipient_relation_adu_q_1 INFCARE10 INFQ 18+
Sex of the person close to you Wat is het geslacht van uw naaste? recipient_sex_adu_q_1_a INFCARE11 INFQ 18+
Birth month of the person close to you Wat is de geboortemaand van uw naaste? recipient_age_adu_q_1_a INFCARE12A INFQ 18+
Birth year of the person close to you Wat is het geboortejaar van uw naaste? recipient_age_adu_q_1_b INFCARE12B INFQ 18+
What is the living situation of the person close to you? Wat is de woonsituatie van uw naaste? recipient_home_adu_q_1 INFCARE4A INFQ 18+
Do you live at the same address as the person close to you? Woont u op hetzelfde adres als uw naaste? care_address_adu_q_2 INFCARE4__inf INFQ 18+

The following variables were collected in the Informal Care Questionnaire on the subtopic Health situation person receiving informal care (De gezondheidssituatie van uw naaste):

Questions English Questions Dutch Code Variable Assessment Age
What is the cause of the care requirements of the person close to you? (Beginning) dementia or memory problems / Mental problems / Physical problems / Mental disability / Behavioural problems / Other cause, Wat is de oorzaak van de hulpbehoefte van uw naaste? (Beginnende) dementie/geheugenproblemen / Psychische problemen / Lichamelijke problemen / Verstandelijke handicap / Gedragsproblemen / Andere oorzaak, namelijk recipient_cause_adu_q_1_a-f INFCARE14A-F INFQ 18+
Which disease or disorder was the cause of the care requirements of the person close to you? Diabetes / (Consequences of) stroke, brain haemorrhage, cerebral infarction, tia / Heart failure / A type of cancer (malignancy) / Asthma, chronic bronchitis, pulmonary emphysema or copd / Involuntary urine loss (incontinence) / Joint wear (arthritis, osteoarthritis) of hips and knees / Osteoporosis / Hip fracture / Fractures other than hip fracture / Dizzyness with falling / Prostate complaints due to benign prostate enlargement / Depression / Anxiety/panic disorder / Dementia / Hearing problems / Vision problems / MS (multiple sclerosis) / Palsy/spinal cord injury / Other disease/disorder: Door welke ziekten en/of aandoeningen is deze hulpbehoefte veroorzaakt? Suikerziekte / (Gevolg van) beroerte, hersenbloeding, herseninfarct of TIA / Hartfalen / Een vorm van kanker (kwaadaardige aandoening) / Astma, chronische bronchitis, longemfyseem of CARA/COPD / Onvrijwillig urineverlies (incontinentie) / Gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) van heupen of knieën / Botontkalking (osteoporose) / Gebroken heup / Andere botbreuken dan gebroken heup / Duizeligheid met vallen / Prostaatklachten door goedaardige prostaatvergroting / Depressie / Angst-/paniekstoornis / Dementie / Gehoorproblemen / Problemen met zien / MS (Multiple Sclerose) / Verlamming/dwarslaesie / Anders, namelijk: recipient_disorder_adu_q_1_a-t INFCARE15A-T INFQ 18+
Did the person close to you have any other diseases and/or disorders named below in the past 12 months? Diabetes / Stroke, brain haemorrhage, cerebral infarction, tia / Heart failure / A type of cancer (malignancy) / Asthma, chronic bronchitis, pulmonary emphysema or copd / Involuntary urine loss (incontinence) / Joint wear (arthritis, osteoarthritis) of hips and knees / Osteoporosis / Hip fracture / Fractures other than hip fracture / Dizzyness with falling / Prostate complaints due to benign prostate enlargement / Depression / Anxiety/panic disorder / Dementia / Hearing problems / Vision problems / MS (multiple sclerosis) / Palsy/spinal cord injury / Other disease/disorder: Heeft uw naaste de afgelopen 12 maanden nog te maken gehad met andere, hieronder genoemde, ziekten en/of aandoeningen? Suikerziekte / Beroerte, hersenbloeding, herseninfarct of TIA / Hartfalen / Een vorm van kanker (kwaadaardige aandoening) / Astma, chronische bronchitis, longemfyseem of CARA/COPD / Onvrijwillig urineverlies (incontinentie) / Gewrichtsslijtage (artrose, slijtagereuma) van heupen of knieën / Botontkalking (osteoporose) / Gebroken heup / Andere botbreuken dan gebroken heup / Duizeligheid met vallen / Prostaatklachten door goedaardige prostaatvergroting / Depressie / Angst-/paniekstoornis / Dementie / Gehoorproblemen / Problemen met zien / MS (Multiple Sclerose) / Verlamming/dwarslaesie / Anders, namelijk: recipient_disorder_adu_q_2_a-t INFCARE16A-T INFQ 18+
The current health status of the person close to me is: Kunt u aangeven wat momenteel de gezondheidssituatie is van uw naaste? recipient_healthstatus_adu_q_1 INFCARE17 INFQ 18+

The following variables were collected in the Informal Care Questionnaire on the subtopic Time allocation person giving informal care (Uw tijdsbesteding):

Questions English Questions Dutch Code Variable Assessment Age
Have you … Done any paid work / Given any informal care / Had any extra travel time due to informal care / Done any household tasks / Taken care of children living at home / Done any volunteer work / Done any leasure activities (such as hobby, sports, going out/trips, watching tv/reading/computer) / Done any other activities … in the past 3 months? Heeft u de afgelopen 3 maanden … Betaald werk gedaan? / Mantelzorg gegeven? / Extra reistijd vanwege mantelzorg gehad? / Huishoudelijk werk gedaan? / Zorg voor thuiswonende kinderen gehad? / Vrijwilligerswerk gedaan? / Vrijetijdsactiviteiten gedaan? / Andere activiteiten gedaan? caregiver_timespending_adu_q_1_a1-h1 INFCARE20A1-H1 INFQ 18+
Average number of hours per week … Paid work / Informal care / Extra travel time due to informal care / Household taksks / Caring for children living at home / Volunteer work / Leasure activities / Other activities Aantal uren gemiddeld per week … Betaald werk / Mantelzorg / Extra reistijd vanwege mantelzorg / Huishoudelijk werk / Zorg voor thuiswonende kinderen / Vrijwilligerswerk / Vrijetijdsactiviteiten / andere activiteiten caregiver_timespending_adu_q_1_a2-h2 INFCARE20A2-H2 INFQ 18+
To what extent did you do this before you gave informal care? Attending church services, synagogue or mosque / Sports in a sports association / Volunteer work / Participating in other associations, such as a singing/music/theater/hobby association / Going out to restaurant, cinema or theatre / Taking a walk or making a bicycle trip / Other activities outside the home, such as visiting an attraction or museum / Participating in an organizaton such as trade union, elderly association, political party / Going on vacation / Visiting other people / Engaging in (other) hobbies In welke mate deed u dit voordat u mantelzorg gaf? Bezoeken van kerkdienst, synagoge of moskee / Sporten in verenigingsverband / Doen van vrijwilligerswerk / Deelname aan andere verenigingen zoals een zang-, muziek-, toneel-, of hobbyvereniging / Uitgaan naar restaurant, bioscoop of theater / Wandelen of fietstocht maken / Andere activiteiten buitenshuis, zoals bezoeken van een attractie of museum / Deelname aan organisatie zoals vakbond, ouderenbond, politieke partij / Op vakantie gaan / Bij andere mensen op bezoek gaan / (Andere) hobby's beoefenen caregiver_activities_adu_q_1_a1-k1 INFCARE21A-K INFQ 18+
Since you give informal care, have you stopped or reduced your time doing this due to the informal care? Attending church services, synagogue or mosque / Sports in a sports association / Volunteer work / Participating in other associations, such as a singing/music/theater/hobby association / Going out to restaurant, cinema or theatre / Taking a walk or making a bicycle trip / Other activities outside the home, such as visiting an attraction or museum / Participating in an organizaton such as trade union, elderly association, political party / Going on vacation / Visiting other people / Engaging in (other) hobbies Bent u, sinds u mantelzorg geeft, deze activiteit minder of niet meer gaan doen, vanwege de mantelzorg? Bezoeken van kerkdienst, synagoge of moskee / Sporten in verenigingsverband / Doen van vrijwilligerswerk / Deelname aan andere verenigingen zoals een zang-, muziek-, toneel-, of hobbyvereniging / Uitgaan naar restaurant, bioscoop of theater / Wandelen of fietstocht maken / Andere activiteiten buitenshuis, zoals bezoeken van een attractie of museum / Deelname aan organisatie zoals vakbond, ouderenbond, politieke partij / Op vakantie gaan / Bij andere mensen op bezoek gaan / (Andere) hobby's beoefenen caregiver_activities_adu_q_1_a2-k2 INFCARE21A1-K1 INFQ 18+

The following variables were collected in the Informal Care Questionnaire on the subtopic Informal care tasks (Uw mantelzorgtaken):

Questions English Questions Dutch Code Variable Assessment Age
How many hours per week in total do you care for the person close to you? Think of the past 3 months. Hoeveel uur per week zorgt u in totaal voor uw naaste? Denkt u hierbij aan de afgelopen 3 maanden. caregiver_caretasks_adu_q_1 INFCARE22 INFQ 18+
Do you perform the following informal care tasks? Household tasks, such as cleaning, doing the laundry and grocery shopping / Personal care, such as bathing, showering, and dressing / Nursing tasks, such as preparing and administering medication and wound care / Emotional support and supervision / Assist with the organization of (financial) affairs and administration / Assist with visiting family, doctors, shops etcetera Voert u de volgende mantelzorgtaken uit? Huishoudelijke hulp / Persoonlijke verzorging / Verpleegkundige hulp / emotionele steun en toezicht / Begeleiding bij het regelen van zaken en administratie / Begeleiding bij het bezoeken van familie, artsen, winkels enzovoorts caregiver_caretasks_adu_q_1_a1-f1 INFCARE23A1-F1 INFQ 18+
Average number of hours per week: Household tasks, such as cleaning, doing the laundry and grocery shopping / Personal care, such as bathing, showering, and dressing / Nursing tasks, such as preparing and administering medication and wound care / Emotional support and supervision / Assist with the organization of (financial) affairs and administration / Assist with visiting family, doctors, shops etcetera Aantal uren gemiddeld per week: Huishoudelijke hulp / Persoonlijke verzorging / Verpleegkundige hulp / Emotionele steun en toezicht / Begeleiding bij het regelen van zaken en administratie / Begeleiding bij het bezoeken van familie, artsen, winkels enzovoorts caregiver_caretasks_adu_q_1_a2-f2 INFCARE23A2-F2 INFQ 18+

The following variables were collected in the Informal Care Questionnaire on the subtopic Support with informal care tasks (Ondersteuning bij uw mantelzorgtaken):

Questions English Questions Dutch Code Variable Assessment Age
As an informal caregiver, do you receive support for your informal care tasks from the following organizations or support centres? Social work, community care / Home care / Support point informal care / Municipal government (for example the 'zorgloket') / Meetings or group sessions with other informal caregivers / other type of support: Ontvangt u als mantelzorger ondersteuning voor uw mantelzorgtaken van onderstaande organisaties of steunpunten? Maatschappelijk werk, buurtwerk / Thuiszorg / Steunpunten mantelzorg / Gemeente (bijvoorbeeld het zorgloket) / Bijeenkomsten of groepsgesprekken met andere mantelzorgers / Anders, namelijk caregiver_support_adu_q_1_a
-f
INFCARE24A-F INFQ 18+
Does the person close to you receive any of the following types of help or care aside from your informal care? Help from another informal caregiver / Help from a volunteer / Paid and/or professional household help / Paid and/or professional personal caregiver (such as home care) / Other type of help or care Ontvangt uw naaste naast uw mantelzorg ook één van de volgende vormen van hulp of zorg? Hulp van een andere mantelzorger / Hulp van een vrijwilliger / Betaalde en/of professionele huishoudelijke hulp / Betaalde en/of professionele verzorging (zoals thuiszorg) / Andere vorm van hulp of zorg recipient_support_adu_q_1_a-e INFCARE25A1-E1 INFQ 18+
Average number of hours per week: Help from another informal caregiver / Help from a volunteer / Paid and/or professional household help / Paid and/or professional personal caregiver (such as home care) / Other type of help or care Aantal uren gemiddeld per week: Hulp van een andere mantelzorger / Hulp van een vrijwilliger / Betaalde en/of professionele huishoudelijke hulp / Betaalde en/of professionele verzorging (zoals thuiszorg) / Andere vorm van hulp of zorg recipient_support_adu_q_1_a1-d1, recipient_support_adu_q_1_e2 INFCARE25A2-E2 INFQ 18+
Does the person close to you ever make use of the following facilities (respite care)? Daycare or activity centre / Day treatment / (Baby)sitter / Volunteer / Night care / Night accomodation / Other facility Maakt uw naaste wel eens gebruik van de volgende voorzieningen, zodat u (een deel van) de dag of meerdere dagen weg kan of geen zorg hoeft te verlenen? Dagopvang of activiteitencentrum / Dagbehandeling / Oppas / Vrijwilliger / Nachtopvang / Een logeervoorziening / Andere voorziening recipient_respitecare_adu_q_1_a1-g1 INFCARE26A1-G1 INFQ 18+
Average number of days/nights per week: Daycare or activity centre / Day treatment / (Baby)sitter / Volunteer / Night care / Night accomodation / Other facility Aantal dagen/nachten gemiddeld per week: Dagopvang of activiteitencentrum / Dagbehandeling / Oppas / Vrijwilliger / Nachtopvang / Een logeervoorziening / Andere voorziening recipient_respitecare_adu_q_1_a2-g2 INFCARE26A2-G2 INFQ 18+
Do you have children living at home? Heeft u thuiswonende kinderen? caregiver_children_adu_q_1 INFCARE27 INFQ 18+
To what extent are you able to combine the informal care with caring for your children living at home? In hoeverre bent u in staat de mantelzorg te combineren met het zorgen voor uw thuiswonende kinderen? caregiver_children_adu_q_1_a INFCARE28 INFQ 18+
Do you have … support for the care of your children? Paid / Unpaid / Other Heeft u sinds u mantelzorg bent gaan geven, ondersteuning voor de opvang van uw kinderen (betaald/onbetaald) gekregen? Betaalde ondersteuning bij de opvang van uw kinderen / Onbetaalde ondersteuning bij de opvang van uw kinderen / Andere ondersteuning bij de opvang van uw kinderen caregiver_childcare_adu_q_1_a1-c1 INFCARE29A1-C1 INFQ 18+
Average number of hours per week: Paid childcare / Unpaid childcare / Other childcare support Aantal uren gemiddeld per week: Opvang kinderen betaald / Opvang kinderen onbetaald / Andere ondersteuning bij opvang kinderen caregiver_childcare_adu_q_1_a2-c2 INFCARE29A2-C2 INFQ 18+
Was this … support for the care of your children to have more time left to give informal care? Paid / Unpaid/ Other Was deze … bij de opvang van uw kinderen om meer tijd over te houden om mantelzorg te geven? Betaalde ondersteuning / Onbetaalde ondersteuning / Andere ondersteuning caregiver_childcare_adu_q_1_a3-c3 INFCARE29A3-C3 INFQ 18+
To what extent are you able to combine the informal care with your own household? In hoeverre bent u in staat de mantelzorg te combineren met uw eigen huishouden? caregiver_household_adu_q_1 INFCARE30 INFQ 18+
Do you have … support for your own household? Paid / Unpaid / Other Heeft u sinds u mantelzorg bent gaan geven ondersteuning bij uw eigen huishouden gekregen? / Betaalde ondersteuning / Onbetaalde ondersteuning / Andere ondersteuning caregiver_household_adu_q_1_a1-c1 INFCARE31A1-C1 INFQ 18+
Average number of hours per week: Paid household support / Unpaid household support / Other household support Aantal uren gemiddeld per week: Ondersteuning huishouden betaald / Ondersteuning huishouden onbetaald / Andere ondersteuning caregiver_household_adu_q_1_a2-c2 INFCARE31A2-C2 INFQ 18+
Was this … household support to have more time left to give informal care? Paid / Unpaid / Other Was deze … ondersteuning bij uw eigen huishouden om meer tijd over te houden om mantelzorg te geven? Betaalde / Onbetaalde / Andere caregiver_household_adu_q_1_a3-c3 INFCARE31A3-C3 INFQ 18+

The following variables were collected in the Informal Care Questionnaire on the subtopic Experiences giving informal care (Uw ervaringen met het geven van mantelzorg):

Questions English Questions Dutch Code Variable Assessment Age
Many of my activities are centered around the care for the person close to me Veel van mijn activiteiten zijn gericht op de zorg voor mijn naaste cra_activities_adu_q_01 INFCARE32A INFQ 18+
I am healthy enough to care for the person close to me Ik ben gezond genoeg om voor mijn naaste te kunnen zorgen cra_health_adu_q_02 INFCARE32B INFQ 18+
My whole family works together in the care for the person close to me Met mijn hele gezin zorgen we voor mijn naaste cra_family_adu_q_03 INFCARE32C INFQ 18+
Caring for the person close to me is important to me Zorgen voor mijn naaste is belangrijk voor mij cra_important_adu_q_04 INFCARE32D INFQ 18+
Caring for the person close to me is costing all of my energy Zorgen voor mijn naaste kost al mijn energie cra_energy_adu_q_05 INFCARE32E INFQ 18+
I enjoy caring for the person close to me Ik zorg graag voor mijn naaste cra_enjoy_adu_q_06 INFCARE32F INFQ 18+
I often have to interrupt my work or activities to care for the person close to me Ik moet dikwijls mijn werk of bezigheden onderbreken om voor mijn naaste te zorgen cra_interruption_adu_q_07 INFCARE32G INFQ 18+
My health has gotten worse since i care for the person close to me Mijn gezondheid is erop achteruit gegaan sinds ik voor mijn naaste zorg cra_health_adu_q_08 INFCARE32H INFQ 18+
Since caring for the person close to me, i feel my family has abandoned me Ik heb het gevoel dat mijn familie mij links laat liggen, sinds ik voor mijn naaste zorg cra_family_adu_q_09 INFCARE32I INFQ 18+
Caring for the person close to me makes me feel good Zorgen voor mijn naaste geeft me een goed gevoel cra_feelgood_adu_q_10 INFCARE32J INFQ 18+
It is very difficult to get help from my family members in the care for the person close to me Het is heel moeilijk hulp van de andere gezinsleden te krijgen voor mijn naaste cra_support_adu_q_11 INFCARE32K INFQ 18+
I feel privileged to care for the person close to me Ik beschouw het als een voorrecht om voor mijn naaste te zorgen cra_privilege_adu_q_12 INFCARE32L INFQ 18+
Others have dumped the care for the person close to me onto me Anderen laten de zorg voor mijn naaste geheel op mij neerkomen cra_alone_adu_q_13 INFCARE32M INFQ 18+
Since i take care of the person close to me, i had to cancel a number of things Sinds ik voor mijn naaste zorg, heb ik een aantal dingen moeten schrappen cra_cancel_adu_q_14 INFCARE32N INFQ 18+
I resent having to care for the person close to me Ik heb er de pest over in dat ik voor mijn naaste moet zorgen cra_dislike_adu_q_15 INFCARE32O INFQ 18+
The constant interruptions make it difficult to find the time for relaxation Door de voortdurende onderbrekingen is het moeilijk om tijd vrij te maken voor ontspanning cra_relaxation_adu_q_16 INFCARE32P INFQ 18+
My family (brothers, sisters, children) left me alone to care for the person close to me Mijn familie (broers, zussen, kinderen) heeft de zorg voor mijn naaste aan mij alleen overgelaten cra_family_adu_q_17 INFCARE32Q INFQ 18+
Since caring for the person close to me, it seems like i am always tired Sinds ik voor mijn naaste zorg, lijkt het wel of ik altijd moe ben cra_tired_adu_q_18 INFCARE32R INFQ 18+
I want to take care of the person close to me Ik wil graag voor mijn naaste zorgen cra_want_adu_q_19 INFCARE32S INFQ 18+
I visit family and friends less since i have been caring for the person close to me Sinds ik voor mijn naaste zorg, ga ik minder bij familie en vrienden op bezoek cra_familyvisits_adu_q_20 INFCARE32T INFQ 18+
I will never be able to do enough caregiving to repay the person close to me Ik zal nooit in staat zijn voldoende zorg te geven om terug te doen wat mijn naaste voor mij heeft gedaan cra_return_adu_q_21 INFCARE32U INFQ 18+
The financial recources are adequate De financiële middelen zijn toereikend cra_financial_adu_q_22 INFCARE32V INFQ 18+
It is difficult to pay for the care of the person close to me Het is moeilijk de zorg voor mijn naaste te betalen cra_financial_adu_q_23 INFCARE32W INFQ 18+
Caring for the person close to me is a financial strain Het zorgen voor mijn naaste betekent een financiële belasting cra_financial_adu_q_24 INFCARE32X INFQ 18+
How much of a burden do you find it to give informal care to the person close to you? Hoe zwaar vindt u het om mantelzorg aan uw naaste te geven? caregiver_burden_adu_q_1 INFCARE33 INFQ 18+
By caring for my loved one I feel more useful Door het zorgen voor mijn naaste voel ik mij nuttiger pac_useful_adu_q_01 INFCARE34a INFQ 18+
By caring for my loved one I feel good about myself Door het zorgen voor mijn naaste heb ik een goed gevoel over mijzelf pac_selfworth_adu_q_02 INFCARE34b INFQ 18+
By caring for my loved one I feel needed Door het zorgen voor mijn naaste voel ik mij nodig pac_needed_adu_q_03 INFCARE34c INFQ 18+
By caring for my loved one I feel appreciated Door het zorgen voor mijn naaste voel ik mij gewaardeerd pac_appreciation_adu_q_04 INFCARE34d INFQ 18+
By caring for my loved one I feel important Door het zorgen voor mijn naaste voel ik mij belangrijk pac_importance_adu_q_05 INFCARE34e INFQ 18+
By caring for my loved one I feel strong and self-assured Door het zorgen voor mijn naaste voel ik mij sterk en zelfverzekerd pac_strength_adu_q_06 INFCARE34f INFQ 18+
By caring for my loved one I appreciate life more Door het zorgen voor mijn naaste waardeer ik het leven meer pac_appreciatelife_adu_q_07 INFCARE34g INFQ 18+
By caring for my loved one I have a more positive attitude about life Door het zorgen voor mijn naaste heb ik een meer positieve houding over het leven pac_positive_adu_q_08 INFCARE34h INFQ 18+
By caring for my loved one my relationships with others have become tighter Door het zorgen voor mijn naaste zijn mijn relaties met anderen hechter geworden pac_relationships_adu_q_09 INFCARE34i INFQ 18+
I savour the nice moments with the person close to me Ik geniet van de leuke momenten met mijn naaste pes_moments_adu_q_01 INFCARE35A INFQ 18+
Caring for the person close to me makes me feel good Zorgen voor mijn naaste geeft mij een goed gevoel pes_feeling_adu_q_02 INFCARE35B INFQ 18+
I receive much appreciation for the help I give Ik ontvang veel waardering voor de hulp die ik geef pes_appreciation_adu_q_03 INFCARE35C INFQ 18+
In the period in which I provide informal care, the person close to me and I have grown closer to one another In de periode waarin ik zorg zijn mijn naaste en ik dichter tot elkaar gekomen pes_closeness_adu_q_04 INFCARE35D INFQ 18+
By giving care I have learned to be happy with little things Door het zorgen heb ik geleerd blij te zijn met kleine dingen pes_littlethings_adu_q_05 INFCARE35E INFQ 18+
By giving care iIhave also learned new things myself Door het zorgen heb ik zelf ook nieuwe dingen geleerd pes_newthings_adu_q_06 INFCARE35F INFQ 18+
By helping out the connection with family and friends have gotten tighter Door het helpen is de band met familie en vrienden hechter geworden pes_relationships_adu_q_07 INFCARE35G INFQ 18+
By giving care I have gotten to know new people Door het zorgen heb ik nieuwe mensen leren kennen pes_newpeople_adu_q_08 INFCARE35H INFQ 18+
How much satisfaction do you get from performing your informal care tasks? Hoeveel voldoening haalt u uit het verrichten van uw mantelzorgtaken? caregiver_satisfaction_adu_q_1 INFCARE36 INFQ 18+
How is your relationship with the person close to you at the moment? Hoe is uw relatie met uw naaste op dit moment? caregiver_relationship_adu_q_1 INFCARE37 INFQ 18+
Has the relationship with the person close to you changed since you give informal care? Is de relatie met uw naaste sinds u mantelzorg geeft verandert? caregiver_relationship_adu_q_1_a INFCARE38 INFQ 18+

* Question INFCARE32/cra_… is based on the CRA 7) 8) - Question INFCARE34/pac_… is based on the PAC 9) - Question INFCARE35/pes_… and INFCARE39/caregiver_reasons_adu_q_1_a-n (see below) are based on the SCP 10)

The following variables were collected in the Informal Care Questionnaire on the subtopic Reason for providing informal care (Redenen voor het geven van mantelzorg):

Questions English Questions Dutch Variable Assessment Age
There is no place in a care home or institution Er is geen plaats in een woonvoorziening of tehuis caregiver_reasons_adu_q_1_a INFCARE39A INFQ 18+
There is not enough home care available Er is niet voldoende thuiszorg beschikbaar caregiver_reasons_adu_q_1_b INFCARE39B INFQ 18+
Nobody else is available Er is niemand anders beschikbaar caregiver_reasons_adu_q_1_c INFCARE39C INFQ 18+
I consider it (nothing more than) my duty Ik vind het (niet meer dan) mijn plicht caregiver_reasons_adu_q_1_d INFCARE39D INFQ 18+
I do it out of love and affection Ik doe het uit liefde en genegenheid caregiver_reasons_adu_q_1_e INFCARE39E INFQ 18+
I get a lot of satisfaction out of giving informal care Ik put veel voldoening uit het geven van mantelzorg caregiver_reasons_adu_q_1_f INFCARE39F INFQ 18+
I don't want the person close to me to be taken into a care home or institution Ik wil niet dat mijn naaste in een woonvoorziening of tehuis wordt opgenomen caregiver_reasons_adu_q_1_g INFCARE39G INFQ 18+
The person close to me prefers to be helped by me Mijn naaste wil het liefst door mij geholpen worden caregiver_reasons_adu_q_1_h INFCARE39H INFQ 18+
The person close to me does not want to be taken into a care home or institution Mijn naaste wil niet opgenomen worden in een woonvoorziening of tehuis caregiver_reasons_adu_q_1_i INFCARE39I INFQ 18+
I have always had a good relationship with the person close to me, so it's worth the effort Ik heb altijd een goede relatie gehad met mijn naaste, dus heb ik het er wel voor over caregiver_reasons_adu_q_1_j INFCARE39J INFQ 18+
By helping i want to improve our relationship Ik wil door het helpen onze relatie verbeteren caregiver_reasons_adu_q_1_k INFCARE39K INFQ 18+
The person close to me would, if it were me, help me too Mijn naaste zal, als het mij zou overkomen, mij ook helpen caregiver_reasons_adu_q_1_l INFCARE39L INFQ 18+
I do not want a conflict with the person close to me Ik wil geen conflict met mijn naaste caregiver_reasons_adu_q_1_m INFCARE39M INFQ 18+
I find it obvious to do this Ik vind het vanzelfsprekend om te doen caregiver_reasons_adu_q_1_n INFCARE39N INFQ 18+
Which of the reasons mentioned before is most important to you? (to give informal care) De belangrijkste reden voor het geven van mantelzorg is caregiver_reasons_adu_q_1 INFCARE40 INFQ 18+

The following variables were collected in the Informal Care Questionnaire on the subtopic Combining informal care and work (Het combineren van mantelzorg en werk):

Questions English Questions Dutch Code Variable Assessment Age
Did you have paid work at the moment you started to give informal care? Had u betaald werk op het moment dat u mantelzorg begon te geven? caregiver_employment_adu_q_1_a INFCARE41 INFQ 18+
Number of hours paid work (at the moment you started to give informal care) Aantal uur per week werk op het moment dat u mantelzorg begon te geven caregiver_employment_adu_q_1_a1 INFCARE41A INFQ 18+
Do you have paid work at this moment? Heeft u op dit moment betaal werk? caregiver_employment_adu_q_1_b INFCARE42 INFQ 18+
Number of hours paid work (at this moment) Aantal uren per week betaald werk op dit moment caregiver_employment_adu_q_1_b1 INFCARE42A INFQ 18+
Did you reduce your working hours since you started to give informal care? Bent u sinds u mantelzorg bent gaan geven minder gaan werken? caregiver_employment_adu_q_1_c INFCARE43 INFQ 18+
Since when did you start to work less? Month / Year Sinds wanneer bent u minder gaan werken? Maand / Jaar caregiver_employment_adu_q_1_c1-c2 INFCARE43A-B INFQ 18+
How many hours did you work less? (per week) Hoeveel uren per week bent u minder gaan werken? caregiver_employment_adu_q_1_c3 INFCARE43C INFQ 18+
Did you reduce your working hours because of the informal care? Bent u minder gaan werken vanwege het gevel van mantelzorg? caregiver_employment_adu_q_1_c4 INFCARE43D INFQ 18+
To what extent are you able to combine your informal care with your work? In hoeverre bent u in staat de mantelzorg te combineren met uw werk? caregiver_work_adu_q_1 INFCARE44 INFQ 18+
Do you have a work contract or do you work independent or freelance (with or without personnel)? Werkt u in loondienst of als zelfstandige/zzp'er? caregiver_worktype_adu_q_1 INFCARE45 INFQ 18+
Since you started to give informal care, have you made use of the following work-related options and facilities to get time and opportunity for your informal care tasks? Take casual leave / Take emergency leave / Take long-term care leave / Take short-term care leave / Take unpaid leave / Take special or extraordinary leave / Take sick leave / Other type of work-related options Hebt u sinds u mantelzorg bent gaan geven gebruik gemaakt van de volgende werkgerelateerde mogelijkheden en faciliteiten om tijd en gelegenheid te krijgen om de mantelzorg te kunnen geven? ADV/vakantiedagen opgenomen / Calamiteitenverlof opgenomen / Langdurend zorgverlof opgenomen / Kortdurend zorgverlof opgenomen / Onbetaald verlof opgenomen / Bijzonder of buitengewoon verlof opgenomen / Ziek gemeld / Anders, namelijk caregiver_workoptions_adu_q_1_a-h INFCARE46A-H INFQ 18+
Have you made any of the following individual agreements with your employer to get time and opportunity to give informal care? Work from home more often / Flexible working hours / Accumulate overtime and use it in case of calamities / (Temporarily) a different, lighter set of work tasks / Postponement of certain work tasks / Work less but on fixed days / Agreement about a longer period of leave / Being allowed to declare informal care hours / (Retraining for) a different work role / Adjustment of your contract (working reduced hours) / (Temporarily) stop working completely / Weekly contact with manager / Other agreements Hebt u met uw werkgever onderstaande individuele afspraken gemaakt om tijd en gelegenheid te krijgen om de mantelzorg te geven? Meer thuiswerken / Flexibele werktijden / Overuren opsparen en opnemen bij onverwachte zorgsituaties / (Tijdelijk) een ander minder belastend takenpakket / Uitstel van bepaalde werkzaamheden / Beperkt maar op vaste dagen op het werk / Afspraak over langere tijd absent / Mantelzorguren mogen schrijven / (Omscholing naar) een andere functie / Contract aanpassen (minder uren werken) / (Tijdelijk) helemaal niet werken / Wekelijks contact met leidinggevende / Anders, namelijk caregiver_workarrangement_adu_q_1_a-m INFCARE47A-M INFQ 18+
To what extent are you content with the way your employer handles your situation as an informal caregiver? In hoeverre bent u tevreden met de manier waarop uw werkgever omgaat met uw situatie als mantelzorgeer? caregiver_worksupport_adu_q_1 INFCARE48 INFQ 18+
You have indicated that you are an independent worker/freelancer. have you taken measures to get the time and opportunity to give informal care? U heeft aangegeven dat u zelfstandige/zzp'er bent. Heeft u maatregelen genomen om tijd en gelegenheid te krijgen om de mantelzorg te geven? caregiver_independent_adu_q_1_a INFCARE49 INFQ 18+
Since you started giving informal care, have you stopped working because of the informal care? Bent u sinds u mantelzorg bent gaan geven, gestopt met werken vanwege het geven van mantelzorg? caregiver_unemployed_adu_q_1 INFCARE50 INFQ 18+
Since when did you stop working? Month / Year Sinds wanneer bent u gestopt met werken? Maand / Jaar caregiver_unemployed_adu_q_1_a-b INFCARE50A-B INFQ 18+
1)
Luttik, M.L., Jaarsma, T., Tijssen, J.G.P., Veldhuisen, van, D.J. & Sanderman, R. (2008). The objective burden in partners of heart failure patients; development and initial validation of the Dutch objective burden inventory. European Journal of Cardiovascular Nursing, 7, 3-9.
2) , 7)
Given, C.W., Given, B. Stommel, M., Collins, C., King, S. & Franklin, S. (1992). The caregiver reaction assessment (CRA) for caregivers to persons with chronic physical and mental impairments. Res Nurs Health, 15(4), 271-283.
3) , 8)
Nijboer, C., Triemstra, M., Tempelaar, R., Sanderman, R. & Bos, van den, G.A. (1999). Measuring both negative and positive reactions to giving care to cancer patients: psychometric qualities of the Caregiver Reaction Assessment (CRA). Soc.Sci.Med, 48(9), 1259-1269
4) , 9)
Tarlow, B.J., Wisniewski, S.R. Belle, S.H., Rubert, M., Ory, M.G. & Gallagher-Thompson, D. (2004). Positive Aspects of Caregiving: Contributions of the REACH Project to the Development of New Measures for Alzheimer’s Caregiving. Research on Aging, 26(4), 429-453.
5) , 10)
Boer, de, A., Broese van Groenou, M. & Timmermans, J. (2009). Mantelzorg. Een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers in 2007. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau
6)
Timmermans, J.M. (2003). Mantelzorg. Over de hulp van en aan mantelzorgers. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
You could leave a comment if you were logged in.
infq.txt · Last modified: 2023/12/12 11:58 by trynke